Du er her

Hjem

Vedtægter

 

VEDTÆGTER FOR

DANSK SELSKAB FOR TROPEMEDICIN & INTERNATIONAL SUNDHED

Vedtaget ved den stiftende generalforsamling d. 19. maj 1967, med ændringer af 28. august 1969, 29. august 1980, 4. april 1990 & maj 2000

 

§ 1

Selskabets navn er Dansk Selskab for Tropemedicin & International Sundhed (Danish Society of Tropical Medicine & International Health, Dänishe Gesellschaft für Tropemedizin & …, Société Danoise de la Medcine Tropicale & …). Dets formål er at samle læger og andre med interesse for tropemedicin og international sundhed – dette begreb taget i videste forstand – for at udbygge kendskabet til disse discipliner her i landet og muliggøre en gensidig udveksling af erfaringer samt fremme videnskabelig forskning. Desuden skal det  fungere som kontaktorgan til kolleger der arbejder i tropeområderne og varetage medlemmernes faglige interesser gennem afholdelse af kurser og arrangering af nationale og internationale kongresser om tropemedicin og international sundhed alene eller i samarbejde med andre relevante fagselskaber.

 

§ 2

Som medlemmer kan optages læger og andre med interesse for tropemedicin og international sundhed. Indmeldelse sker ved henvendelse til selskabets bestyrelse. Udmeldelse kan ske med 3. måneders varsel til en 1. april.

 

§ 3

Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer og består af formanden, næstformanden, sekretæren, kassereren samt yderligere  2 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 4 år ad gangen ved relativt stemmeflertal. Samtidig vælges 2 suppleanter og en revisor. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem eller en suppleant før funktionstidens udløb, foretages nyvalg til de pågældende poster på næste generalforsamling.

 

§ 4

En gang årligt afholdes den ordinære generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved mail meddelelse til medlemmerne. Meddelelsen skal indeholde dagsorden. Forsamlingen vælger en dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet og alle spørgsmål afgøres ved relativt stemmeflertal med undtagelse af forslag til lovændringer (jvnf. § 8) og ophævelse af selskabet (jvnf. § 10).

 

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når særlige forhold gør det påkrævet, eller når det forlanges af mindst 1/3 af de her i landet boende medlemmer, som da tillige afgiver forslag til dagsorden. En sådan generalforsamling, hvis indkaldelsesvarsel skal være mindst 8 dage, er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de her ilandet boende medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfældet, vil en inden 14 dage gentaget generalforsamling i alle tilfælde være beslutningsdygtig, såfremt den er indvarslet mindst 8 dage forinden. Sager, der er forkastede på en generalforsamling, kan først rejses på den følgende ordinære generalforsamling.

 

§ 6

For alle møder udfærdiges et kort referat. Foredragsholdere skal tilstille sekretæren et kort autoreferat (max. 500 ord), som afleveres på selve mødedagen. Diskussionsdeltagere som ønsker deres indlæg refereret, skal også tilstille sekretæren et kort referat. Mødereferatet  lægges på hjemmesiden

 

§ 7

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Kontingentfrihed indtræder med det fyldte 70. år. På den ordinære generalforsamling forelægges det reviderede regnskab, som udsendes til medlemmerne samtidig med mødeindkaldelsen. Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Selskabet er tilsluttet Organisationen af lægevidenskabelige selskaber.

§ 8

Lovændringer kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de her i landet boende medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændring. Opnår forslaget vel 2/3 majoritet, men er ikke halvdelen af de her i landet boende medlemmer til stede, udsendes forslaget til mail afstemning blandt samtlige medlemmer af selskabet. Til vedtagelsen ved denne afstemning kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Det er en forudsætning, at forslaget er tilstillet medlemmerne per mail mindst 14 dage forinden.

§ 9

Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan nedsætte forsknings-, uddannelses- eller andre udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Skriftligt kommissorium, som inkluderer tidsfrist, skal sende til all selskabets medlemmer senest 14 dage efter oprettelsen af udvalget.

§ 10

Beslutning om selskabets ophævelse kræver et stemmeflertal på mindst 4/5 af selskabets medlemmer og kan kun ske ved mail urafstemning blandt samtlige medlemmer af selskabet.

 

§ 11

I tilfælde af selskabets ophævelse tilfalder selskabets midler Mellemfolkeligt Samvirke